Algemene Voorwaarden

 

 1. Alle facturen zijn binnen de acht dagen betaalbaar zonder verdere korting.
 2. In het geval van klachten dienen deze door de opdrachtgever steeds geformuleerd te worden per aangetekend schrijven met ontvangstmelding en dit binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek aan protest/opmerkingen binnen de gestelde termijn zal de opdrachtgever geacht worden de factuur uitdrukkelijk te aanvaarden. De door de opdrachtgever geformuleerde klachten die niet door de uitvoerder aanvaard worden, zullen door eerstgenoemde dienen bewezen te worden door middel van een door hem uit te lokken gerechtelijke expertise. De betaling van de facturen kan door de opdrachtgever echter nooit worden uitgesteld, zelfs in het geval van een klacht.
 3. Indien de opdracht van de uitvoerder bijkomende, niet beschreven werkzaamheden zouden vereisen die deze niet bekend waren om een correct en goed resultaat te bereiken volgens de regels van de kunst, dan is deze gerechtigd meerwerken in rekening te brengen na eenvoudige schriftelijke melding hiervan aan de opdrachtgever en voor zover de opdrachtgever deze werken niet onmiddellijk en uitdrukkelijk weigert door middel van een aangetekend schrijven. Deze meerwerken zullen door de opdrachtgever geacht worden uitdrukkelijk aanvaard te zijn bij gebrek aan reactie binnen de 48 uren, dan wel korter in geval van hoogdringendheid.  In het geval de werken op vraag van de opdrachtgever toch zouden uitgevoerd zonder de benodigde meerwerken/aanpassingen om correct en goed resultaat te bereiken, dan zal de opdrachtgever zich in geen geval kunnen richten tot de uitvoerder en geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van de uitvoerder met zich kunnen brengen en ook geen enkele vorm van schadevergoeding.
 4. In geval van niet betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, behoudt de uitvoerder zich uitdrukkelijk het recht voor de aanvang of de verdere uitvoering van de prestaties op te schorten tot integrale betaling van diens facturen ontvangen wordt, zonder dat de uitvoerder hiervoor op enige wijze aansprakelijk zou kunnen gesteld worden en derhalve enige schadevergoeding verschuldigd zijn voor de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor de opdrachtgever of derden zoals bijvoorbeeld (doch niet limitatief beperkt) vertraging in de werken of uitvoeringstermijn. De uitvoerder behoudt zich daarbij uitdrukkelijk het recht voor schadevergoeding te vorderen vanwege de opdrachtgever ingevolge van het uitstellen van de werken en/of het derven van inkomsten.
 5. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met vier punten, daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 100,00.
 6. Betwistingen: Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Een geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Betwistingen worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van TAD bvba of zijn maatschappelijke adres.

 

 

 

Algemene voorwaarden stabiliteit

 1. Voorwerp van de overeenkomst - werfgegevens :

De opdrachtgever geeft middels onderhavige overeenkomst aan de uitvoerder de opdracht om de stabiliteitsstudie uit te voeren overeenkomstig de aan de uitvoerder door de opdrachtgever dan wel door diens architect overgemaakte bouwplannen én resultaten van de diepsonderingen met betrekking tot de bouwwerken zoals hierboven nader omschreven.

De taak van de uitvoerder neemt een aanvang bij de start van de verwezenlijking van het bouwproject, en met name bij de ontvangst van alle benodigde documenten van de opdrachtgever.

De opdrachtgever zal de uitvoerder alle door hem gevraagde documenten kosteloos ter beschikking stellen ten einde hem in de mogelijkheid te stellen zijn taak volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de bestaande reglementering uit te voeren.

 1. Taak van de uitvoerder :

Na de ontvangst van de bouwplannen (in digitale vorm aan te leveren) én de resultaten van de diepsonderingen vanwege de opdrachtgever of van de architect, zal door de uitvoerder worden aangevangen met de stabiliteitsstudie.

 

 

De werkzaamheden van de uitvoerder omvatten :

 

1. Het berekenen en dimensioneren van alle structurele elementen, van funderingen (kelder) tot en met dak.

Hierin zijn volgende elementen begrepen : de berekeningen voor de ringbalken, dragende betonbalken, stalen poutrellen, lintelen, betonkolommen, stalen kolommen, studie van de vloeren (op te geven door de architect welk type vloer wordt gebruikt (predallen/ribben en potten/gewelven/...))

 

2. Een uitgewerkt funderingsplan (kelderplan).

Indien er reeds een bestaande fundering is : Controle van de bestaande fundering.

Deze is echter enkel mogelijk indien de opdrachtgever voor alle nodige technische gegevens zorgt (breedte/diepte/hoogte/materiaal/wapening) en deze visueel zichtbaar maakt voor controle.

Bij gebrek hieraan zal een nieuw funderingsplan dienen opgemaakt door de uitvoerder.

 

3. Voor elementen in gewapend beton : opmaak van bekistings- en wapeningsplannen (digitaal), met inbegrip van de wapeningsborderellen.

 

4 werfbezoeken met betrekking tot de stabiliteit (minimum 72uur op voorhand te verwittigen, en steeds in samenspraak met architect en aannemer) alsook dossierbesprekingen voorzien.

In de basisofferte is er geen permanent werftoezicht voorzien.

Bijkomende werfvergaderingen (op vraag van aannemer–BH–architect) worden verrekend aan 175 €/werfvergadering.

 

5. Aflevering van de studie in digitale vorm.

 

Opmerking : De opdrachtgever dient steeds te zorgen voor de grondsondering. De opgegeven prijs voor de stabiliteitsstudie  is afhankelijk van de resultaten van de grondsondering die nog niet gekend is op het ogenblik van de offerte en de ondertekening van onderhavige overeenkomst. Indien, ingevolge de resultaten van de grondsondering, de funderingen op palen of putten moeten uitgevoerd worden zal hiervoor een meerprijs worden aangerekend bovenop de hiervoor opgegeven prijs. Onvoorziene wijzigingen of herzieningen aan de studie ingevolge wijziging van de bouwplannen, de concrete uitvoering of de gebruikte materialen, zullen steeds in regie worden aangerekend aan 85 € /uur excl. BTW.

 

Ten einde de berekeningen te maken, dient de uitvoerder te beschikken over een termijn van ongeveer 5 weken, zonder dat deze termijn echter bindend is en zonder dat deze zal kunnen afgedwongen worden en/of aanleiding zal kunnen geven tot enige schadevergoeding bij overschrijding van deze termijn door de uitvoerder.

 

De opdrachtgever dient steeds de volledig afgewerkte studie af te wachten alvorens de bouwwerken aan te vangen en verbindt er zich toe de afgewerkte studie over te maken aan diens architect.

 

Indien er enige wijziging in de bouwplannen zou aangebracht worden, dan dient de uitvoerder onmiddellijk verwittigd te worden en dienen controles en herberekeningen te worden uitgevoerd. De opdrachtgever dient de benodigde tijdsduur voor het uitvoeren van controle en herberekening – die eveneens ongeveer 5 weken bedraagt, zonder dat deze termijn echter bindend kan zijn – uitdrukkelijk te aanvaarden ten einde tot een correct resultaat te komen.

Controles en herberekeningen ingevolge wijziging in de bouwplannen zullen uitgevoerd tegen meerprijs in regie.

De opgegeven uitvoeringstermijnen, zijn dus steeds louter indicatief en in geen geval kan een vertraging in de aanvang of uitvoering van de werken, om welke reden ook, aanleiding geven tot annulering / verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever en tot enige schadevergoeding aanleiding geven in hoofde van de uitvoerder. Bij overmacht (zoals o.m. stakingen, beschadiging of vernieling van onze gebouwen of uitrusting, onvoorziene overheidsbeslissingen, netwerkproblemen, oorlog, edm..) behoudt de uitvoerder zich steeds het recht voor de overeenkomst van haar zijde als vervallen te beschouwen en dit zonder dat de opdrachtgever hiervoor aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding jegens de uitvoerder.

 

 

 1. Taak en informatieplicht van de opdrachtgever :

 

De opdrachtgever verbindt er zich toe aan de uitvoerder alle nodige gegevens  ter beschikking te stellen, ten einde de uitvoerder in staat te stellen en toe te laten een correcte stabiliteitsstudie uit te voeren.

 

De opdrachtgever of in voorkomend geval diens architect zal daarbij minstens de volgende niet exhaustief vermelde gegevens ter beschikking stellen : de volledige bouwplannen in digitale vorm (.dwg), de resultaten van de diepsonderingen, gegevens nopens eventueel op het dak te plaatsen zonnepanelen edm.. waaruit met zekerheid door de uitvoerder kan worden afgeleid op welke wijze er wordt gebouwd en welke materialen worden gebruikt.

 

De opdrachtgever verbindt er zich verder uitdrukkelijk toe eventuele wijzigingen aan de bouwplannen, dan wel wijzigingen aan de gebruikte materialen en/of toegepaste technieken van de woning/gebouw onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan de uitvoerder ten einde de berekeningen te controleren en eventueel nieuwe berekeningen te maken en aldus tot een correcte berekening overeenkomstig de regels van de kunst te komen.

 

Het naderhand plaatsen van zonnepanelen op de dakbedekking zonder dat hiervan gewag gemaakt werd voor de berekeningen, kan een grote invloed hebben op de stabiliteit. De uitvoerder zal geen enkele aansprakelijkheid kunnen dragen indien hem dit niet werd meegedeeld.

 

De opdrachtgever wordt uitdrukkelijk gewezen op zijn informatieplicht om de juiste en volledige gegevens ter beschikking te stellen van de uitvoerder. De uitvoerder is in geen geval verantwoordelijk voor de juistheid van de hem door de opdrachtgever of door diens architect verstrekte informatie. De opdrachtgever draagt daartoe de uitsluitende verantwoordelijkheid.

 

De opdrachtgever is verder ook gehouden de uitvoerder uiterlijk 15 dagen voor de start van de werken schriftelijk (per E-mail of per aangetekende zending) te verwittigen van de geplande aanvang van de werken.

De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk de uitsluitende verantwoordelijkheid te dragen voor alle aan de uitvoerder door hemzelf of door diens architect overgemaakte bouwplannen op basis waarvan de uitvoerder de stabiliteitsberekeningen verricht.

 

De taak en verplichtingen van de uitvoerder gaan niet verder dan, en zijn beperkt tot, de stabiliteitsstudie op basis van alle hem verstrekte gegevens. Deze taak en verplichtingen worden door onderhavige overeenkomst geenszins uitgebreid noch expliciet, noch impliciet.

 

 1. Verzekering :

 

De uitvoerder heeft zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij een erkende verzekeringsmaatschappij.

De aansprakelijkheid van de uitvoerder zal in alle gevallen steeds uitdrukkelijk beperkt zijn tot de dekking verleend door hogervermelde verzekeraar van de uitvoerder. In het geval van een aansprakelijkheidsvordering jegens de uitvoerder zal de schadevergoeding derhalve nooit meer kunnen bedragen dan de verleende dekking door hogervermelde verzekeraar. 

 

 1. Aansprakelijkheid :

 

De prestaties van de uitvoerder zijn uitsluitend gesteund op de hem door de opdrachtgever (of in voorkomend geval door diens architect) overgemaakte bouwplannen, sonderingen en andere verstrekte gegevens.

 

De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor aan de uitvoerder verstrekte gegevens benodigd voor de stabiliteitsstudie.

 

De opdrachtgever zal de uitvoerder steeds schriftelijk in kennis dienen te stellen van eventuele wijzigingen aan de bouwplannen, de gebruikte materialen, plaatsingen van zonnepanelen edm. In het geval de opdrachtgever de uitvoerder hiervan niet in kennis zou stellen, dan zal de uitvoerder hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen gesteld worden.

 

De uitvoerder draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het naleven van de stabiliteitsberekeningen door de opdrachtgever, behoudens in het geval dat de fout daartoe bij de uitvoerder zelf zou liggen.

 

 1. Beëindiging / verbreking van de overeenkomst :

 

1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om onderhavige overeenkomst zonder motivering ten allen tijde te verbreken overeenkomstig art. 1794 B.W. echter onder de hierna volgende bepalingen en mits betaling van een schadevergoeding aan de uitvoerder.

 

De beëindiging van de overeenkomst dient op straffe van ongeldigheid aan de uitvoerder ter kennis gebracht te worden door middel van een aangetekend schrijven mét ontvangstmelding.

 

Indien de opdrachtgever een einde stelt aan onderhavige overeenkomst strekkende tot het uitvoeren van de opdracht alvorens de uitvoerder met de uitvoering is aangevangen (lees : alvorens prestaties werden geleverd), zal de opdrachtgever, aan de uitvoerder een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% verschuldigd zijn, berekend op het totale ereloon voor het project zoals overeengekomen als vergoeding voor reeds gemaakte kosten en geleden schade bestaande uit het gederfde ereloon.

 

 1. In het geval de opdrachtgever een einde stelt aan onderhavige overeenkomst lopende de uitvoering ervan en de uitvoerder aldus reeds prestaties heeft geleverd, betaalt de opdrachtgever het ereloon voor de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 40% bedraagt van het ereloon verschuldigd van het resterend saldo van de opdracht.

 

2. De uitvoerder kan zijn opdracht beëindigen, zonder afbreuk te doen van zijn recht op schadevergoeding, indien de opdrachtgever, de architect, de aannemer(s) of om het even welke intervenant in het bouwproces de vervulling van de taak van de uitvoerder belemmert of de opdrachtgever zijn taken niet nakomt en/of in het bouwproces door om het even welke intervenant grove fouten begaan wordt. 

 

De uitvoerder kan zijn opdracht beëindigen, zonder afbreuk te doen van zijn recht op schadevergoeding, indien de opdrachtgever de vervulling van zijn taak belemmert:

 • indien nagelaten wordt de uitvoerder alle benodigde gegevens te bezorgen
 • indien de uitvoerder vaststelt dat er gegevens worden achtergehouden
 • indien de coördinator bij controle vaststelt dat er wijziging in de uitvoering der werken in de ruimste zin van het woord zijn gebeurd en hij hiervan niet in kennis werd gesteld.
 • indien men weigert de stabiliteitsstudie na te leven
 • indien de uitvoerder niet toegelaten wordt tot de werf en de omgeving ervan te bezoeken en te onderzoeken

 

Bij niet naleving van de betalings- of andere voorwaarden van de uitvoerder behoudt deze zich steeds uitdrukkelijk het recht voor de uitvoering van de overeenkomst éénzijdig op te schorten of deze te verbreken, zonder dat de opdrachtgever op enige wijze  aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege de uitvoerder en onverminderd het recht van de uitvoerder op schadevergoeding vanwege de opdrachtgever zoals hierboven onder punt 1 uiteengezet.

 

De verbreking van de overeenkomst door de uitvoerder zal voorafgegaan worden door een aangetekend schrijven met de redenen voor de verbreking. De verbreking treedt in werking de dag na verzending van dit schrijven door de uitvoerder. De verbreking ontlast vanaf de dag van verbreking de uitvoerder van al zijn taken en verplichtingen voortspruitend uit deze overeenkomst.

 

3. De uitvoerder mag zijn opdracht als beëindigd beschouwen zo de opdrachtgever zou ophouden te bestaan, in geval de opdrachtgever afziet van de verdere uitvoering van het project, de opdrachtgever zijn bouwproject overdraagt of in geval van overlijden van opdrachtgever.

 

De uitvoerder behoudt in dat geval diens recht op schadevergoeding jegens de opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen hierboven beschreven onder punt 1.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden EPB

 1. De aangifteplichtige geeft middels onderhavige overeenkomst aan de verslaggever opdracht om de EPB-aangifte op te maken conform de uitgevoerde werken en dit alles op de wijze en volgens modaliteiten conform de energiedecreten en                        uitvoeringsbesluiten van de bevoegde overheidsinstantie. De aangifteplichtige en de verslaggever gaan de verbintenis aan om de verplichting na te komen welke door het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten en door artikel 14 en 15 van huidige overeenkomst aan hen zijn toevertrouwd.
 2. Verplichting van de aangifteplichtige: De aangifteplichtige verbindt zich ertoe aan de verslaggever alle nodige gegevens en documenten ter beschikking te stellen, desgevallend via tussenkomst van verschillende participanten in het bouwproces, ten einde de verslaggever in staat te stellen en toe te laten een EPB eindaangifte op te stellen conform de uitgevoerde werken.
 3. Verplichting van de verslaggever: De verslaggever berekent voorafgaand aan de start der werken of het voorontwerp als het project voldoet aan de vereiste energieprestaties conform de vergunningsdatum aanvraag voor het project. Bij deze controleberekening gaat hij na of het ontwerp met de voorziene materialen en installaties voldoet. Indien de gestelde eisen niet gehaald worden dan zal hij dit verplicht melden aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever zal verder telkens een niet bindend advies opstellen teneinde de studie bij te sturen conform de vooropgestelde eisen. De aangifteplichtige zal uiteindelijk de beslissing nemen om te voldoen aan de EPB-eisen en de eventuele noodzakelijke bijsturingen.
 4. Aansprakelijkheid: De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand, op basis van de aan hem aangeleverde stukken. Hij draagt echter geen verantwoordelijkheid voor het naleven van de EPB-eisen, noch voor het tijdig indienen van de EPB eindaangifte of uitstelverklaring door de aangifteplichtige. De aangifteplichtige is gehouden de verslaggever te vrijwaren voor alle boetes, burgerrechtelijke gevolgen en schade die als gevolg van de miskenning van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en bepalingen inzake het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten ten laste van de verslaggever gelegd zouden worden.
 5. Beëindiging van de overeenkomst: Indien de aangifteplichtige een einde stelt aan de overeenkomst, betaalt hij de verslaggever het ereloon voor de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 25% bedraagt van het ereloon verschuldigd van het resterend saldo van de opdracht.
 6. Rapportering: Een energiestudie wordt opgesteld op basis van de door de overheid beschikbaar gestelde software. Resultaten voortvloeiend uit de berekeningen kunnen afwijkend zijn van de werkelijke verbruiken of waarden, echter kan de verslaggever hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
 7. Ventilatieverslaggeving: Ventilatieverslaggeving, noodzakelijk in het kader van de bijkomende wetgeving omtrent EPB, is niet in deze offerte voorzien. De opdrachtgever duid een ventilatieverslaggever aan, die alle nodige stukken in het kader van EPB zal aanleveren.

 

 

Algemene voorwaarden ventilatieverslaggeving.

 

 1. De aangifteplichtige geeft middels onderhavige overeenkomst aan de verslaggever opdracht om de ventilatie -aangifte op te maken conform de uitgevoerde werken en dit alles op de wijze en volgens modaliteiten conform de energiedecreten en uitvoeringsbesluiten van de bevoegde overheidsinstantie.
  De aangifteplichtige en de verslaggever gaan de verbintenis aan om de verplichting na te komen welke door het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten en door artikel 14 en 15 van huidige overeenkomst aan hen zijn toevertrouwd.
 2. Verplichting van de aangifteplichtige: De aangifteplichtige verbindt zich ertoe aan de verslaggever alle nodige gegevens en documenten ter beschikking te stellen, desgevallend via tussenkomst van verschillende participanten in het bouwproces, ten einde de verslaggever in staat te stellen en toe te laten een ventilatieverslag op te stellen conform de uitgevoerde werken.
  Alle openingen dienen voldoende vrijgemaakt of vrij te zijn om metingen te kunnen uitvoeren. Eventuele boetes ten gevolge van geen of onvoldoende ruimte om te meten kunnen verslaggever niet ten laste gelegd worden.
 3. Verplichting van de verslaggever: De verslaggever voorziet voorafgaand aan de start der werken een ventilatie voorontwerp van toepassing bij het project, conform de vergunningsdatum en geldende regelgeving. Indien de gestelde eisen niet gehaald worden dan zal hij dit verplicht melden aan de aangifteplichtige en aan de architect. De verslaggever zal verder telkens een niet bindend advies opstellen teneinde de studie bij te sturen conform de vooropgestelde eisen. De aangifteplichtige zal uiteindelijk de beslissing nemen om te voldoen aan de EPB-eisen en de eventuele noodzakelijke bijsturingen.
 4. Aansprakelijkheid: De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijk toestand, op basis van de aan hem aangeleverde stukken. Hij draagt echter geen verantwoordelijkheid voor het naleven van de EPB-eisen, noch voor het tijdig indienen van de EPB eindaangifte of uitstelverklaring door de aangifteplichtige. De aangifteplichtige is gehouden de verslaggever te vrijwaren voor alle boetes, burgerrechtelijke gevolgen en schade die als gevolg van de miskenning van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en bepalingen inzake het Energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten ten laste van de verslaggever gelegd zouden worden.
 5. Beëindiging van de overeenkomst: Indien de aangifteplichtige een einde stelt aan de overeenkomst, betaalt hij de verslaggever het ereloon voor de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 25% bedraagt van het ereloon verschuldigd van het resterend saldo van de opdracht.
 6. Rapportering: Een energiestudie wordt opgesteld op basis van de door de overheid beschikbaar gestelde software. Resultaten voortvloeiend uit de berekeningen kunnen afwijkend zijn van de werkelijke verbruiken of waarden, echter kan de verslaggever hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

 

 

 

Algemene voorwaarden veiligheidscoördinatie.

 

 1. Het betreft een opdracht tot coördinatie van de veiligheid tijdens het ontwerp en (of) de verwezenlijking van de werken bedoeld in de preambule van deze offerte.Deze opdracht van veiligheidscoördinatie omvat alle coördinatietaken bepaald bij artikel 22 van de wet van 4 augustus 1996 in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS van 18 september 1996). In toepassing van de bepalingen van voornoemd artikel 22 heeft de coördinator inzonderheid als opdracht:
 • de uitvoering van de algemene beginselen inzake preventie en veiligheid bij de planning van de verschillende werken, werkfazen en de geraamde duur voor de uitvoering van deze werken en werkfazen coördineren.
 • de toepassing verzekeren van de maatregelen waardoor de verschillende aannemers, enerzijds, de algemene en bijzondere beginselen van preventie en coherente wijze kunnen toepassen en anderzijds, het veiligheids- en gezondheidsplan kunnen naleven;
 • de samenwerking tussen de aannemers, de wederzijdse informatie en de coördinatie van hun werkzaamheden organiseren, met het oog op de bescherming van de werknemers en de preventie van beroepsrisico’s op de bouwplaats,
 • de controle op de juiste toepassing van de werkprocedures coördineren.
 1. Opdrachten van de coördinator
  De coördinator voert zijn taak uit zoals beschreven in het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
  Zijn tussenkomst situeert zich dus hoofdzakelijk op het vlak van:
 • opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerp – uitvoering)
 • openen van een coördinatiedagboek of bij werken < 500 m2 het schriftelijk mededelen van eventuele opmerkingen.
 • opstellen van een postinterventiedossier, op basis van de verkregen documenten. Indien er geen gegevens bezorgd worden aan de coördinator zal het PID worden opgemaakt, ter aanvulling van ontbrekende gegevens door opdrachtgever.
 • de werfinrichting;
 • de werforganisatie;
 • de opeenvolging en samenloop van de activiteiten;
 • de wijzigingen of aanvullingen die na de beëindiging van het ontwerp hieraan nog tijdens de uitvoering worden aangebracht;
 • alsook het openen, bijhouden en aanpassen van de coördinatie-instrumenten met betrekking tot deze activiteiten.
 1. De coördinator moet voldoende op de bouwplaats aanwezig zijn om de coördinatie te verzekeren.De aanwezigheid van de coördinator op de bouwplaats is verplicht tijdens de kritieke fasen (uitvoering van werken met bijzondere gevaren / tijdstippen waarop overleg noodzakelijk is.)
   
 2. Om de coördinator in de mogelijkheid te stellen zijn opdracht te vervullen, ziet de opdrachtgever erop toe dat de coördinator:
 • betrokken wordt bij alle etappes van verwezenlijking van het bouwwerk;
 • alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten, uitgenodigd wordt op de vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast met de verwezenlijking of de bouwdirectie belast met de controle op de verwezenlijking, en alle door deze bouwdirectie uitgevoerde studies ontvangt binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren.
 1. De coördinator verbindt zich ertoe alle opdrachten die hem uit hoofde van deze offerte worden toevertrouwd, tijdig en correct te vervullen. Er kan beroep gedaan worden om onderaannemers die instaan voor de opvolging en uitwerking van de veiligheid coördinatie, conform de voorziene wetgeving.
 2. De coördinator verbindt zich ertoe zijn opdracht aan te vangen van bij de start van het project. Indien de opdrachtgever om een of andere reden het begin van de werken uitstelt, stelt hij de coördinator hiervan zo spoedig mogelijk en ten minste 5 kalenderdagen vóór de oorspronke¬lijk voorziene startdatum van de werken in kennis.
 3. Zijn opdracht neemt een einde bij de overdracht van het geactualiseerde veiligheids-en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek/samenvatting schriftelijke opmerkingen en het postinterventiedossier aan de opdrachtgever. Deze overdracht gebeurt bij het einde der werken en wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat de coördinator bij het postinterventiedossier voegt.

 

 

 

Algemene voorwaarden slotbepalingen.

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onwettig zouden blijken te zijn, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van toepassing.
 2. De opdrachtgever erkent met de  ondertekening van onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de uitvoerder die hem bij de offerte reeds ter kennis werden gebracht. Geen enkele voorwaarde van de opdrachtgever zal worden aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitvoerder.
 3. De opdrachtgever erkent met de  ondertekening van onderhavige overeenkomst ook uitdrukkelijk de gelegenheid te hebben gehad de uitvoerder over de inhoud en de betekenis van alle artikelen van deze overeenkomst te ondervragen en alle nodige antwoorden te hebben.